Přepravní a obchodní podmínky FUN TAXI

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Provozovatel:
    Jáchym Janošek
    Gen. Peřiny 1328/27, 69301 Hustopeče
    IČ: 63436302
    (dále jen Fun taxi)

1.2 Fun taxi realizuje tyto služby: taxislužba osobní a nákladní, přeprava osob, zavazadel, expresních balíčků, zprostředkování.

1.3 Fun taxi vydává tyto Podmínky zprostředkování přepravy (dále také jen "PP"), na jejichž základě zajišťuje nebo zprostředkovává přepravu osob nebo jejich vozidel, zavazadel, věcí a zvířat s nimi přepravovaných, a kterými se řídí veškeré právní vztahy takto vznikající, a to včetně právních vztahů se zprostředkováním přepravy souvisejících a navazujících.

1.4 Zajištění přepravy se rozumí obstarání příležitosti ze strany Fun taxi klientovi uzavřít smlouvu o přepravě, a to zajištěním přepravy společností Fun taxi nebo jejími smluvními partnery.

1.5 "Smlouvou o přepravě" se rozumí (1) smlouvy o přepravě osob (2) smlouvy o přepravě vozidla (3) smlouvy o přepravě zavazadel a zvířat, a to dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, případně smlouvu o provozu dopravního prostředku, dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, a to vždy ve znění těchto PP. Smlouva o přepravě je uzavřena okamžikem objednávky a potvrzením této objednávky ze strany Fun taxi. Možnosti objednávky služeb: telefonicky, osobně (nastoupením do vozidla) nebo elektronicky (mobilní aplikace, webové stránky).

1.6 "Klientem" se rozumí libovolná osoba, ať již fyzická nebo právnická, které Fun taxi zprostředkovává přepravu, a to na základě její poptávky (rezervace).

1.7 "Informačním systémem" se rozumí veřejně dostupný informační systém provozovaný Fun taxi, ať již v podobě www stránek na adrese www.funtaxi.cz.

1.8 "Vozidlem" se rozumí vozidlo provozované společností Fun taxi nebo jejím smluvním partnerem jenž podniká pod ochrannou známkou Fun taxi nebo jej provozuje Fun taxi.

1.9 "Řidičem" se rozumí řidič vozidla, který je oprávněn jednat se zákazníkem ve věci uzavření smlouvy o zprostředkování přepravy mezi Fun taxi a zákazníkem.

1.10 "Smluvním partnerem" se rozumí všechny právnické či fyzické osoby, které pro zákazníka poskytují přepravní služby, zprostředkované Fun taxi.

1.11 "Přepravou" se rozumí přepravní služby, jež na základě poptávky zákazníka zprostředkuje pro zákazníka Fun taxi, a které zákazníkovi poskytne smluvní partner Fun taxi.

1.12 "Aplikace" se rozumí softwarový program pro "chytré telefony", realizující dispečink taxislužby a operační středisko.

2. ZÁVAZNOST PŘEPRAVNÍCH A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Tyto PP jsou pro Klienty a Smluvního partnera závazné od okamžiku, kdy se s nimi poprvé seznámili, a/nebo kdy je poprvé odsouhlasili, a/nebo kdy na ně bylo poprvé při jakékoliv kontraktaci stran odkázáno.

2.2 I když Klient standardně odkazuje na jiné přepravní podmínky (všeobecné obchodní  podmínky), vzdává se okamžikem nabytí závaznosti těchto PP jejich aplikace, a proto se  použijí vždy výlučně tyto PP, ledaže by Fun taxi (nikoliv Řidič či Smluvní partner) jiné přepravní podmínky (všeobecné obchodní podmínky) výslovně a písemně na úkor těchto PP akceptoval.

2.3 Smlouva o přepravě je uzavřena okamžikem objednávky a potvrzením této objednávky ze strany Fun taxi.

3. PRÁVA KLIENTA

3.1 Klient má právo na bezpečnou přepravu, má právo určit trasu, požadovat po řidiči doklad o zaplacení a kdykoliv ukončit přepravu. Vše uvedené musí být v souladu s právními předpisy platnými v ČR.

4. POVINNOSTI KLIENTA

4.1 Klient je povinen dbát pokynu řidiče ohledně zajištění bezpečnosti přeprav i přepravy samotné. V případě závažných důvodu je klient povinen na pokyn řidiče vystoupit z vozidla.

4.2 Klient je povinen při přepravě použít bezpečnostní pás, a to po celou dobu přepravy, počínaje nastoupením do vozidla a konče vystoupením z vozidla.

4.3 V zájmu zachování bezpečnosti není klientovi v průběhu přepravy dovoleno:

 • chovat se hlučně, hlasitě reprodukovat hudbu či se chovat nepřístojně k řidiči
 • jíst a pít ve vozidle, kouřit či užívat omamné látky
 • znečišťovat ostatní zákazníky nebo vozidlo svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem, nebo jiným způsobem poškozovat vozidlo, pokládat zavazadla na sedadla
 • jakkoli zasahovat do řízení vozidla, zasahovat do přístrojů ve vozidle – taxametr, klimatizace, apod.
 • udělovat řidiči pokyny k jízdě, v jejichž důsledku by došlo (mohlo dojít) ke spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (porušení pravidel silničního provozu) nebo k porušení jiných právních předpisů (např. vyžadovat zastavení vozidla v místech označených dopravní značkou zákaz zastavení, vyžadovat vjezd vozidla do místa označených dopravní značkou zákaz vjezdu všech vozidel apod.)
 • otevírat dveře vozidla během jízdy, bránit jejich otevírání či zavírání, nastupovat nebo vystupovat, pokud je vozidlo v pohybu, vyklánět se z oken
 • vyhazovat z vozidla předměty, případně nechávat předměty vyčnívat ven
 • nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno
 • znemožňovat či ztěžovat řidiči bezpečný výhled z vozidla či jinak zasahovat do prostoru řidiče

5. PODMÍNKY PŘEPRAVY DĚTÍ

5.1 Děti do 18 let lze přepravovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Řidič je oprávněn odmítnout přepravu, neprokáže-li klient souhlas zákonného zástupce.

5.2  Děti, lehčí 36 kg a nižší 150 cm, jsou přepravovány pouze v dětských autosedačkách. Klient se zavazuje oznámit požadavek na přepravu dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, s dostatečným předstihem, nejméně 2 hodiny předem. Dítě nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte v obci ve vozidle taxislužby dětská autosedačka použita, dítě musí být umístěno na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy. Při přepravě dítěte v autosedačce musí být dodržovány podmínky výrobce pro umístění autosedačky ve vozidle.

6. PODMÍNKY PŘEPRAVY ZAVAZADEL A ZVÍŘAT

6.1 Fun taxi umožní přepravu zavazadla klienta buď společně s klientem a pod jeho dohledem, nebo odděleně, přičemž v takovém případě se zavazuje zajistit přepravu zavazadla do místa určení. Řidič je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu o přepravě zavazadel (vždy včetně jejich obsahu), která by mohla ohrozit bezpečnost osob, majetku nebo přepravy, případně zavazadla (jejich obsah), která pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit přepravované osoby, zavazadla nebo vozidlo. Dále je řidič oprávněn odmítnout přepravu zavazadel (jejich obsahu) snadno poškoditelných, křehkých či cenných.

6.2 Klient je současně povinen řádně a prokazatelně upozornit řidiče na snadno poškoditelnou, křehkou či cennou povahu zavazadla či jeho obsahu, jinak řidič nenese odpovědnost.

6.3 Za dohled nad zavazadlem přepravovaným v kabině vozidla mimo zavazadlový prostor je odpovědný klient.

6.4 Nebezpečná zavazadla, tj. věci (látky), jejichž přeprava či nakládání s nimi podléhá zvláštním právním předpisům, jako jsou zbraně, střelivo, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, mohou být přepravovány pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu Fun taxi. Klient je povinen oznámit přepravu nebezpečných zavazadel při objednávce přepravy.

6.5 Klient je povinen oznámit přepravu hodnotných zavazadel v celkové hodnotě Kč 100.000, - a vyšší. Taková zavazadla mohou být přepravována pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu Fun taxi.

6.6  Živá zvířata mohou být přepravována pouze v případě, že nedojde k ohrožení bezpečnosti řidiče, přepravovaných osob, zvířat, ani bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Klient je povinen zabezpečit přepravu živého zvířete tak, aby neznečistilo osoby, vozidlo a neohrozilo řidiče a přepravované osoby, a to zejména vodítkem a náhubkem. V případě přepravy zvířete v zavazadlovém prostoru musí být zvíře přepravováno v dostatečně velké a pevné schránce s nepropustným dnem, která je určena k přepravě zvířat. Klient odpovídá za škodu způsobenou přepravovaným zvířetem na vozidlech. Přeprava zvířat je možná po akceptaci Fun taxi klientovi, po sdělení detailů o přepravovaném zvířeti, zejména velikosti a ochraně vozidla před znečištěním.

6.7  Kočárky, invalidní vozíky, lyže, snowboardy, jízdní kola apod. mohou být přepravována, jen pokud je dostatečná přepravní kapacita vozidla a nedojde-li k poškození ostatních zavazadel a vozidla. Klient se zavazuje oznámit požadavek na přepravu shora uvedených zavazadel s dostatečným předstihem před zahájením přepravy v rámci objednávky přepravy.

6.8 V případě poškození, ztráty, odcizení zavazadla či jiných movitých předmětů musí být klient prokazatelně oznámit ihned po příjezdu do cílového místa nebo do místa ukončení přepravy, tj. před výstupem z vozidla. Řidič je povinen na požádání klienta vyjádřit se k takovémuto oznámení klienta. Bez písemného vyjádření nelze klientem škodu uplatňovat. Fun taxi neodpovídá za poškození či ztrátu přepravovaného zavazadla v případě, že k poškození či ztrátě došlu v důsledku neodpovídající (nevhodné) povaze obalu přepravované věci či samotného zavazadla, jednání klienta, zásahu vyšší moci, nebo na základě odstraňování následků zásahu vyšší moci.

7. PRÁVA ŘIDIČE

7.1 Řidič je oprávněn odmítnout přepravu při nesplnění podmínek uvedených v čl. 3 Přepravních podmínek Fun taxi nebo v případě překročení maximálního zatížení vozidla či překročení maximálního počtu přepravovaných osob, než je dovoleno v TP vozidla.

7.2 Řidič je oprávněn ukončit přepravu při ohrožení či omezení práv řidiče Fun taxi nebo v případě porušení povinností Klienta. Klient je v takovém případě povinen uhradit cenu přepravy do tohoto místa dle platného ceníku a veškeré případně vzniklé škody.

7.3 Řidič je oprávněn odmítnout přepravu či zrušit již potvrzenou objednávku v případě, že místo, kam má být klient dopraven, není dosažitelné, nebo je dosažitelné pouze s mimořádným úsilím. Například za nepříznivých klimatických podmínek, veřejných nepokojů, apod.

7.4 Řidič je oprávněn odmítnout přepravu, pokud je zákazník zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a svým chováním by ohrozil řidiče nebo ostatní cestující. Řidič je dále oprávněn odmítnout přepravu znečištěných osob.

7.5 Řidič je oprávněn požadovat po klientovi uhrazení příplatku, pokud dojde ze strany klienta k poškození nebo znečištění vozidla či jiné škodě na majetku Fun taxi. Sazby příplatků jsou uvedeny v ceníku, který je zveřejněn na webových stránkách www.funtaxi.cz. V takovém případě je řidič oprávněn ukončit přepravu. Klient je povinen uhradit cenu přepravy do tohoto místa dle platného ceníku a daný příplatek za znečištění či poškození. Pokud klient znečistí nebo poškodí vozidlo Fun taxi do takové míry, že není možné vozidlo dále provozovat, vyhrazuje si Fun taxi možnost nárokování ušlého zisku za dobu nutného odstavení vozidla.

7.6 Řidič je oprávněn požadovat po klientovi uhrazení zálohy před započetím jízdy a to zejména u delších vzdáleností přepravy. Záloha může být v rozmezí 50% až 100% předpokládané ceny.

8. POVINNOSTI ŘIDIČE

8.1 Řidič Fun taxi je při odvozu klienta povinen dodržovat všechny dopravní předpisy a chovat se tak, aby nezpůsobil žádnou škodu. Řidič je povinen zvolit nejkratší možnou sjízdnou trasu. V případech významně zhoršené sjízdnosti komunikace nebo dopravních omezení (opravy, dopravní kolony) je povinen informovat zákazníka a změně trasy a případné změně ceny dopravy.

8.2 Řidič Fun taxi je povinen v případě, že ho o to klient požádá, pomoct klientovi s nástupem do vozu a s uložením zavazadel. 

8.3 Řidič Fun taxi je povinen vyžadovat vždy přesnou částku dle ukazatele taxametru. Na požádání vystavit klientovi daňový doklad o zaplacení.

8.4 Řidiči Fun taxi dodržují morální kodex společnosti, mají platnou kartu řidiče taxi a zkušenosti s řízením osobních vozidel. Byli proškoleni z obsluhy vozidla a taxametru. Pravidelně absolvují školení řidičů.

9. CENA ZA PŘEPRAVU

9.1 Cenu za přepravu je klient povinen uhradit dle platného ceníku Fun taxi, který je zveřejněn ve vozidle, na palubní desce před spolujezdcem. Úhrada probíhá po ukončení přepravy v hotovosti nebo platební kartou. V případě smluvního klienta uhrazením faktury. Úhrada je možná také prostřednictvím voucheru, který má klient možnost získat ve věrnostním programu Fun taxi. Pokud si klient objednává službu elektronickou cestou, může být nabídnuta možnost platby před cestou. Zákazník je zároveň informován o případném storno poplatku při zrušení přeprav před jejím započetím. Cena za jízdné je určena výhradně taxametrem, pokud není domluvena jiná, smluvní, cena.

9.2 Pokud je realizována přeprava, která nezačíná ani nekončí v místě stanoviště (Hustopeče, Mikulov), může být účtováno „přístavné“. Přístavné hradí náklady Fun taxi za dopravu ke klientovi ze stanoviště na místo začátku přepravy a zpět. Cena aktuálního přístavného je zveřejněna v ceníku na webových stránkách www.funtaxi.cz.

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”
 

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1 Řidič ani společnost Fun taxi neodpovídají klientovi za škodu v případě, že řidič nebyl připraven k odvozu klienta v čas z důvodu, který řidič nezavinil (např. kalamita, objížďka, dopravní nehoda, neprůjezdná komunikace apod.).

11.2 Veškeré právní vztahy mezi klientem a Fun taxi (Jáchym Janošek) se řídí českým právem.

11.3 Tyto přepravní podmínky vstupují v platnost dne 28.11.2023 a pozbývají účinnosti zveřejněním nových přepravních podmínek na webových stránkách www.funtaxi.cz.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Reklamace mohou být podávány v souvislosti s poskytováním služeb Fun taxi uvedených v odstavci 1 Přepravních podmínek.

          PODÁNÍ REKLAMACE

Klient má právo podat reklamaci písemně na adrese Fun taxi nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách funtaxi.cz. Reklamace musí obsahovat popis problému, datum a čas jízdy, a kontaktní údaje klienta.

LHŮTA PRO ŘEŠENÍ REKLAMACE

Poskytovatel taxi služby se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratší možné době, přičemž lhůta pro řešení reklamace by neměla překročit 30 dní od obdržení reklamace.

ODPOVĚD NA REKLAMACI

Klient obdrží písemnou odpověď na svou reklamaci obsahující vyjádření k příčině reklamace a případné návrhy na odstranění nesrovnalostí.

ŘEŠENÍ REKLAMACE

V případě oprávněné reklamace může poskytovatel taxi služby nabídnout klientovi odpovídající odškodnění, vrácení části nebo celé ceny jízdy, nebo jinou formu kompenzace.

ODMÍTNUTÍ REKLAMACE

Pokud je reklamace považována za neoprávněnou, poskytovatel taxi služby písemně informuje klienta o důvodech odmítnutí.

           DOHLEDOVÝ ORGÁN

Klient má právo podat stížnost u příslušného dohledového orgánu pro taxislužby (Městský úřad Hustopeče), pokud není spokojen s výsledkem vyřizování reklamace.

ZMĚNY V REKLAMAČNÍCH PODMÍNKÁCH

Fun taxi si vyhrazuje právo na změnu reklamačních podmínek. Aktuální verze reklamačních podmínek je vždy k dispozici na webových stránkách služby.

PLATNOST REKLAMAČNÍCH PODMÍNEK

Tyto reklamační podmínky vstupují v platnost od 28.11.2023 a mají platnost do odvolání nebo do zveřejnění nových reklamačních podmínek.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktní údaje správce

Název: Jáchym Janošek
Adresa sídla: Gen. Peřiny 1328/27, Hustopeče
IČO: 63436302
E-mail: info@taxihustopece.cz
Tel: 602506607
 Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů (DPO): Jáchym Janošek, dostupný na výše uvedených kontaktech

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pojmy:

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „zákazník“);

Osobní údaj:

Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce:

Správcem osobních údajů je firma Jáchym Janošek (dále také „společnost“);

Zpracovatel:

Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

Webové stránky:

Webové stránky dostupné na https://ftaweb.esol.cz/, www.funtaxi.cz

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění přepravy zákazníků či zásilek. Zpracování probíhá z důvodu logistického zpracování objednávky, možnosti kontaktování klienta, možnosti zpětného dohledání detailů jízdy pro případy stížnosti nebo reklamací. Účelem zpracování je i plnění smluvních podmínek obchodním partnerům. Plánování a fakturace jízd podle přepravovaných osob a termínů realizované přepravy. Možnost okamžité či zpětné identifikace jednotlivých jízd pro účely reklamací, stížností a zlepšování poskytovaných služeb.  Sběr a zpracování údajů jsou nezbytné pro poskytování služeb a plnění smluv.

Cookies:

Krátké textové soubory, které si ukládá webový nebo mobilní prohlížeč zákazníka. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů. Zákazník má možnost tyto cookies odmítnout. prostřednictvím nastavení svého prohlížeče nebo pomocí nástrojů na správu souborů cookie na webové stránce.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Společnost a naši smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ

elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa

jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies

další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek, jména cestujících

další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi. Typicky jde o identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky.

Typicky jde o:
jiné elektronické údaje: cookies, webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli, IP adresa, datum přístupu a doba přístupu, vyhledávací dotazy, kód odpovědi http a https; přenášené skupiny dat, údaj o prohlížeči a operačním systému počítače

Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa zákaznických účtů
 • Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží a služeb
 • Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách
 • Provozování zákaznické soutěže a doručování výher
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních právních povinností

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

 • Plnění smlouvy
 • Plnění právní povinnosti
 • Oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich webových stránek učinit objednávku, máte povinnost nám pro tyto účely své osobní údaje poskytnout.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky);
 • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let);
 • po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení (2 roky od posledního otevření obchodního sdělení);
 • po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udělení, případně 4 roky od poslední objednávky).

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

 • Poskytovatelé IT služeb a hostingu, zejména systému EDISX a eDispecink.cz
 • Poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek
 • Poskytovatelé analytických služeb
 • Poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet)
 • Poskytovatelé právních služeb, advokáti
 • Partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí
 • Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu
 • Orgány veřejné správy

Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci.

Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Tvoříme profily z Vašich osobních údajů za účelem rozboru či předvídání Vašich preferencí, zájmů, ekonomické situace, spolehlivosti, místa, kde se nacházíte nebo Vašeho pohybu (typickým příkladem profilování je monitorování chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí tak, aby je mohl obchodník v budoucnu oslovit s nabídkou ušitou právě jim na míru).

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování
 • Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat
 • V některých případech může být omezeno nebo odepřeno právo dotčené osoby podle zákonných požadavků

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek
 • preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání
 • analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. User Experience = uživatelský zážitek) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky,

Nepoužíváme cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom Vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech. Přístup k souborům cookies na základě Vašeho souhlasu potvrzením v prohlížeči má formou automatizovaného přístupu společnost Google. Na stránce objednacího systému společnost eSol.cz s.r.o.

Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.