PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

      

0.         Úvodní ujednání

0.1       Provozovatel Jáchym Janošek (dále jen FUN TAXI) provozuje službu „taxi“ – tj. přepravu osob, zavazadel, expresních balíčků.

0.2       Řidiči FUN TAXI dodržují morální kodex společnosti, mají platnou kartu řidiče taxi a zkušenosti s řízením osobních vozidel. Byli proškoleni z obsluhy vozidla a taxametru. Pravidelně absolvují školení řidičů.

0.3       Tyto přepravní podmínky jsou pro klienta závazné od okamžiku, kdy se s nimi seznámil/a nebo kdy na ně bylo při uzavření smlouvy o přepravě odkázáno.

1.         Smlouva o přepravě

1.1       Smlouva o přepravě je uzavřena okamžikem, kdy klient objedná přepravu, telefonicky, osobně nebo   elektronicky nebo kdy se svolením řidiče nastoupí do vozidla FUN TAXI.

2.         Práva klienta

Klient má právo na bezpečnou přepravu v souladu s právními předpisy platnými v ČR do místa, které určí. Klient má právo určit trasu přepravy, pokud je v souladu s právními předpisy platnými v ČR, požadovat po řidiči doklad o zaplacení a kdykoliv ukončit přepravu vozidlem.

3.         Povinnosti klienta

3.1       Klient je povinen dbát pokynu řidiče ohledně zajištění bezpečnosti přeprav i přepravy samotné. V případě závažných důvodu je klient povinen na pokyn řidiče vystoupit z vozidla.

3.2       Klient je povinen při přepravě použít bezpečnostní pás, a to po celou dobu přepravy, počínaje nastoupením do vozidla a konče vystoupením z vozidla.

3.3       V zájmu zachování bezpečnosti není klientovi v průběhu přepravy dovoleno:

- jakkoli zasahovat do řízení vozidla

- udělovat řidiči pokyny k jízdě, v jejichž důsledku by došlo (mohlo dojít) ke spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (porušení pravidel silničního provozu) nebo k porušení jiných právních předpisů (např. vyžadovat zastavení vozidla v místech označených dopravní značkou zákaz zastavení, vyžadovat vjezd vozidla do místa označených dopravní značkou zákaz vjezdu všech vozidel apod.)

-  otevírat dveře vozidla během jízdy, bránit jejich otevírání či zavírání, nastupovat nebo vystupovat, pokud je vozidlo v pohybu, vyklánět se z oken

-  vyhazovat z vozidla předměty, případně nechávat předměty vyčnívat ven

-  nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno

-  znemožňovat či ztěžovat řidiči bezpečný výhled z vozidla či jinak zasahovat do prostoru řidiče

-  zasahovat do přístrojů ve vozidle – taxametr, klimatizace, apod.

-  chovat se hlučně, hlasitě reprodukovat hudbu či se chovat nepřístojně k řidiči

-  jíst ve vozidle, kouřit či užívat omamné látky

-  znečišťovat ostatní zákazníky nebo vozidlo svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem, nebo jiným způsobem poškozovat vozidlo, pokládat zavazadla na sedadla

4.         Podmínky přepravy dětí

4.1       Děti do 18 let lze přepravovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Řidič je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu o přepravě, neprokáže-li klient souhlas zákonného zástupce.

4.2       Děti, lehčí 36 kg a nižší 150 cm, jsou přepravovány pouze v dětských autosedačkách. Klient se zavazuje oznámit požadavek na přepravu dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, s dostatečným předstihem, nejméně 2 hodiny předem. Z důvodu pohodlí přepravovaného dítě doporučujeme využití vlastní autosedačky.  Dítě nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte v obci ve vozidle taxislužby dětská autosedačka použita, dítě musí být umístěno na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy. Při přepravě dítěte v autosedačce musí být dodržovány podmínky výrobce pro umístění autosedačky ve vozidle.

5.         Podmínky přepravy zavazadel a zvířat

5.1       FUN TAXI se zavazuje zprostředkovat přepravu zavazadla klienta buď společně s klientem a pod jeho dohledem, nebo odděleně, přičemž v takovém případě se zavazuje zprostředkovat přepravu zavazadla do místa určení. Řidič je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu o přepravě zavazadel (vždy včetně jejich obsahu), která by mohla ohrozit bezpečnost osob, majetku nebo přepravy, případně zavazadla (jejich obsah), která pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit přepravované osoby, zavazadla nebo vozidlo. Dále je řidič oprávněn odmítnout přepravu zavazadel (jejich obsahu) snadno poškoditelných, křehkých či cenných (křišťálový lustr apod.).

5.2       Klient je současně povinen řádně a prokazatelně upozornit řidiče na snadno poškoditelnou, křehkou či cennou povahu zavazadla či jeho obsahu, jinak řidič nenese odpovědnost.

5.3       Za dohled nad zavazadlem přepravovaným v kabině vozidla mimo zavazadlový prostor je odpovědný klient.

5.4       Nebezpečná zavazadla, tj. věci (látky), jejichž přeprava či nakládání s nimi podléhá zvláštním právním předpisům, jako jsou zbraně, střelivo, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, mohou být přepravovány pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu FUN TAXI. Klient je povinen oznámit přepravu nebezpečných zavazadel při objednávce přepravy.

5.5       Klient je povinen oznámit přepravu hodnotných zavazadel v celkové hodnotě Kč 100.000,- a vyšší. Takováto zavazadla mohou být přepravována pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu FUN TAXI.

5.6       Živá zvířata mohou být přepravována pouze v případě, že nedojde k ohrožení bezpečnosti řidiče, přepravovaných osob, zvířat, ani bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

5.7       Klient je povinen zabezpečit přepravu živého zvířete tak, aby neznečistilo osoby, vozidlo a neohrozilo řidiče a přepravované osoby, a to zejména vodítkem a náhubkem. Přepravované zvíře musí být umístěno v dostatečně velké a pevné schránce s nepropustným dnem, která je určena k přepravě zvířat. Klient odpovídá za škodu způsobenou přepravovaným zvířetem na vozidlech.

5.8       Kočárky, invalidní vozíky, lyže, snowboardy, jízdní kola apod. mohou být přepravována, jen pokud je dostatečná přepravní kapacita vozidla a nedojde-li k poškození ostatních zavazadel a vozidla. Klient se zavazuje oznámit požadavek na přepravu shora uvedených zavazadel s dostatečným předstihem před zahájením přepravy v rámci objednávky přepravy.

5.9       V případě poškození, ztráty, odcizení zavazadla či jiných movitých předmětů musí být klient prokazatelně oznámit ihned po příjezdu do cílového místa nebo do místa ukončení přepravy, tj. před výstupem z vozidla. Řidič je povinen na požádání klienta vyjádřit se k takovémuto oznámení klienta. Bez písemného vyjádření nelze klientem škodu uplatňovat. FUN TAXI neodpovídá za poškození či ztrátu přepravovaného zavazadla v případě, že k poškození či ztrátě došlu v důsledku neodpovídající (nevhodné) povaze obalu přepravované věci či samotného zavazadla, jednání klienta, zásahu vyšší moci, nebo na základě odstraňování následků zásahu vyšší moci.

6.         Práva řidiče FUN TAXI

6.1       Řidič je oprávněn odmítnout přepravu při nesplnění podmínek uvedených v čl. 3 Přepravních podmínek FUN TAXI nebo v případě překročení maximálního zatížení vozidla či překročení maximálního počtu přepravovaných osob, než je dovoleno v technickém průkaze vozidla.

6.2       Řidič je oprávněn ukončit přepravu při ohrožení či omezení práv řidiče FUN TAXI nebo v případě zásahu klienta do řízení vozu. Klient je v takovém případě povinen uhradit cenu přepravy do tohoto místa dle platného ceníku a veškeré případně vzniklé škody.

6.3       Řidič je oprávněn neuzavřít smlouvu o přepravě, nebo od ní odstoupit v případě, že místo, kam má být klient dopraven, není dosažitelné, nebo je dosažitelné pouze s mimořádným úsilím, nebo je mimo lokalitu poskytovaných služeb.

6.4       Řidič je oprávněn odmítnout přepravu, pokud je zákazník zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a svým chováním by ohrozil řidiče nebo ostatní cestující. Řidič je dále oprávněn odmítnout přepravu znečištěných osob.

6.5.      Řidič je oprávněn požadovat po klientovi uhrazení příplatku, pokud dojde ze strany klienta k poškození nebo znečištění vozidla či jiné škodě na majetku FUN TAXI. Sazby příplatků jsou uvedeny v ceníku, který je zveřejněn na webových stránkách www.funtaxi.cz. V takovém případě je řidič oprávněn ukončit přepravu. Klient je povinen uhradit cenu přepravy do tohoto místa dle platného ceníku a daný příplatek za znečištění či poškození. Pokud klient znečistí nebo poškodí vozidlo FUN TAXI do takové míry, že není možné vozidlo dále provozovat, vyhrazuje si FUN TAXI možnost nárokování ušlého zisku za dobu nutného odstavení vozidla.

7.         Povinnosti řidiče FUN TAXI

7.1       Řidič FUN TAXI je při odvozu klienta povinen zejména dodržovat všechny předpisy a chovat se tak, aby nezpůsobil žádnou škodu. Řidič je povinen zvolit nejkratší možnou trasu. V případech významně zhoršené sjízdnosti komunikace nebo dopravních omezení (opravy, dopravní kolony) je povinen informovat zákazníka a změně trasy a případné změně ceny dopravy.

7.2       Řidič FUN TAXI je povinen v případě, že ho o to klient požádá, pomoct klientovi s nástupem do vozu a s uložením zavazadel.

7.3       Řidič FUN TAXI je povinen vyžadovat vždy přesnou částku dle ukazatele taxametru. Na požádání vystavit klientovi daňový doklad o zaplacení.

8.         Cena za přepravu

8.1       Cenu za přepravu je klient povinen uhradit dle platného ceníku FUN TAXI, který je zveřejněn na webových stránkách www.funtaxi.cz, na palubní desce ve vozidle a to po ukončení přepravy v hotovosti, platební kartou ve vybraných vozidlech či v případě smluvního klienta uhrazením faktury.

8.2       Pokud je realizována přeprava, která nezačíná ani nekončí v Hustopečích, může být účtováno „přístavné“ anebo využita rozdílná sazba dle platného ceníku. Přístavné hradí náklady FUN TAXI za dopravu ke klientovi z Hustopečí na místo začátku přepravy a zpět. Cena aktuálního přístavného je zveřejněna v ceníku na webových stránkách www.funtaxi.cz

9.         Ochrana osobních údajů, GDPR

9.1       Dodržujeme podmínky Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR o Ochraně osobních údajů. O přepravovaných klientech neukládáme žádné osobní informace. Uskutečněné jízdy, které jsou realizovány přes dispečink, jsou uloženy v systému se zabezpečeným přístupem a ochranou dat. Tento systém je provozován dodavatelskou společností, která je také povinna dodržovat Zákon č.101/2000 sb. Zaměstnanci FUN TAXI jsou v rámci podmínek pracovní smlouvy vázáni mlčenlivostí o konaných jízdách a přepravovaných osobách.

9.2.      U stálých klientů pracujeme pouze se jménem a telefonním číslem pro identifikaci volajícího v mobilních telefonech a call centru. Tato data neposkytujeme třetím osobám. Klient má právo odmítnout, abychom měli uložené jeho telefonní číslo. Svůj nesouhlas může uplatnit na e-mail společnosti info@taxihustopece.cz nebo na poštovní adrese Gen. Peřiny 1328/27, Hustopeče. Informace o aktuálních GPS souřadnicích vozidel nejsou nijak svázány s konkrétním klientem a slouží pouze pro interní potřeby FUN TAXI.

9.3.      VIP program – klient se může dobrovolně registrovat v benefitním VIP programu. Tento program slouží ke sbírání bodů za uskutečněné jízdy a sbírání odměn. Klient svou registrací nesděluje svoje jméno ani další osobní údaje. Identifikace klienta probíhá pouze přes telefonní číslo. Klient svou registrací ukládá do systému svůj kontaktní e-mail. Klient na svém účtu může sledovat vývoj stavu bodů, objednávku voucheru a uskutečněné jízdy. Na využití VIP programu není právní nárok. Dodržujeme podmínky Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR o Ochraně osobních údajů. O přepravovaných klientech neukládáme žádné informace o konaných jízdách s výjimkou jízd hrazených fakturou. V tomto případě evidujeme jméno cestujícího a objednanou trasu jako oprávněný zájem pro potřeby fakturace. Zaměstnanci FUN TAXI jsou z podmínek pracovní smlouvy vázáni mlčenlivostí o konaných jízdách a přepravovaných osobách.

10.       Závěrečná ujednání

10.1     Řidič ani společnost FUN TAXI neodpovídají klientovi za škodu v případě, že řidič nebyl připraven k odvozu klienta v čas z důvodu, který řidič nezavinil (např. kalamita, objížďka, dopravní nehoda, neprůjezdná komunikace apod.).

10.2     Veškeré právní vztahy mezi klientem a FUN TAXI (Jáchym Janošek) se řídí českým právem.

10.3     Tyto přepravní podmínky vstupují v platnost dne 6. 12. 2020 a pozbývají účinnosti zveřejněním nových přepravních podmínek na webových stránkách www.funtaxi.cz.