PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Přepravní podmínky FUN TAXI
0.   Úvodní ujednání
0.1 Provozovatel Jáchym Janošek (dále jen FUN TAXI) provozuje službu „taxi“ – tj. přepravu osob, zavazadel,                    expresních balíčků.
0.2 Řidiči FUN TAXI dodržují morální kodex společnosti, mají platnou kartu řidiče taxi a zkušenosti s řízením
       osobních vozidel. Byli proškoleni z obsluhy vozidla a taxametru. Pravidelně absolvují školení řidičů.
0.3 Tyto přepravní podmínky jsou pro klienta závazné od okamžiku, kdy se s nimi seznámil/a nebo kdy na ně
       bylo při uzavření smlouvy o přepravě odkázáno.
1.   Smlouva o přepravě
1.1 Smlouva o přepravě je uzavřena okamžikem, kdy klient objedná přepravu, telefonicky, osobně nebo
       elektronicky nebo kdy se svolením řidiče nastoupí do vozidla FUN TAXI.
2.   Práva klienta
      Klient má právo na bezpečnou přepravu v souladu s právními předpisy platnými v ČR do místa, které určí.
     Klient má právo určit trasu přepravy, pokud je v souladu s právními předpisy platnými v ČR, požadovat po
     řidiči doklad o zaplacení a kdykoliv ukončit přepravu vozidlem.
3. Povinnosti klienta
3.1 Klient je povinen dbát pokynu řidiče ohledně zajištění bezpečnosti přeprav i přepravy samotné. V případě
      závažných důvodu je klient povinen na pokyn řidiče vystoupit z vozidla.
3.2 Klient je povinen při přepravě použít bezpečnostní pás, a to po celou dobu přepravy, počínaje nastoupením
      do vozidla a konče vystoupením z vozidla.
3.3 V zájmu zachování bezpečnosti není klientovi v průběhu přepravy dovoleno:
       - jakkoli zasahovat do řízení vozidla
       - udělovat řidiči pokyny k jízdě, v jejichž důsledku by došlo (mohlo dojít) ke spáchání přestupku proti
          bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (porušení pravidel silničního provozu)
          nebo k porušení jiných právních předpisů (např. vyžadovat zastavení vozidla v místech označených
          dopravní značkou zákaz zastavení, vyžadovat vjezd vozidla do místa označených dopravní značkou
          zákaz vjezdu všech vozidel apod.)
        - otevírat dveře vozidla během jízdy, bránit jejich otevírání či zavírání, nastupovat nebo vystupovat,
          pokud je vozidlo v pohybu, vyklánět se z oken
        - vyhazovat z vozidla předměty, případně nechávat předměty vyčnívat ven
        - nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno
        - znemožňovat či ztěžovat řidiči bezpečný výhled z vozidla či jinak zasahovat do prostoru řidiče
        - zasahovat do přístrojů ve vozidle – taxametr, klimatizace, apod.
        - chovat se hlučně, hlasitě reprodukovat hudbu či se chovat nepřístojně k řidiči
        - jíst ve vozidle, kouřit či užívat omamné látky
        - znečišťovat ostatní zákazníky nebo vozidlo svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem, nebo jiným
          způsobem poškozovat vozidlo, pokládat zavazadla na sedadla
4.    Podmínky přepravy dětí
4.1  Děti do 18 let lze přepravovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Řidič je oprávněn odmítnout
       uzavřít smlouvu o přepravě, neprokáže-li klient souhlas zákonného zástupce.
4.2 Děti, lehčí 36 kg a nižší 150 cm, jsou přepravovány pouze v dětských autosedačkách. Klient se zavazuje
       oznámit požadavek na přepravu dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška
       nepřevyšuje 150 cm, s dostatečným předstihem, nejméně 2 hodiny předem. V případě, že je přeprava
       zabezpečována v rámci obce Hustopeče, stačí oznámit tuto skutečnost při objednávce taxi. Dítě nesmí být
       přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě
       dítěte v obci ve vozidle taxislužby dětská autosedačka použita, dítě musí být umístěno na sedadle, které je
       vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky,
       nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy. Při přepravě dítěte v
       autosedačce musí být dodržovány podmínky výrobce pro umístění autosedačky ve vozidle.
5.   Podmínky přepravy zavazadel a zvířat
5.1 FUN TAXI se zavazuje zprostředkovat přepravu zavazadla klienta buď společně s klientem a pod jeho
      dohledem, nebo odděleně, přičemž v takovém případě se zavazuje zprostředkovat přepravu zavazadla do
      místa určení. Řidič je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu o přepravě zavazadel (vždy včetně jejich
      obsahu), která by mohla ohrozit bezpečnost osob, majetku nebo přepravy, případně zavazadla (jejich
      obsah), která pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit přepravované osoby, zavazadla
      nebo vozidlo. Dále je řidič oprávněn odmítnout přepravu zavazadel (jejich obsahu) snadno poškoditelných,
      křehkých či cenných (křišťálový lustr apod.).
5.2 Klient je současně povinen řádně a prokazatelně upozornit řidiče na snadno poškoditelnou, křehkou či
       cennou povahu zavazadla či jeho obsahu, jinak řidič nenese odpovědnost.
5.3 Za dohled nad zavazadlem přepravovaným v kabině vozidla mimo zavazadlový prostor je odpovědný klient.
5.4 Nebezpečná zavazadla, tj. věci (látky), jejichž přeprava či nakládání s nimi podléhá zvláštním právním
       předpisům, jako jsou zbraně, střelivo, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň,
       poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, mohou být přepravovány pouze na
       základě výslovného předchozího písemného souhlasu FUN TAXI. Klient je povinen oznámit přepravu
       nebezpečných zavazadel při objednávce přepravy.
5.5 Klient je povinen oznámit přepravu hodnotných zavazadel v celkové hodnotě Kč 100.000,- a vyšší.
      Takováto zavazadla mohou být přepravována pouze na základě výslovného předchozího písemného
      souhlasu FUN TAXI.
5.6 Živá zvířata mohou být přepravována pouze v případě, že nedojde k ohrožení bezpečnosti řidiče,
       přepravovaných osob, zvířat, ani bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
5.7 Klient je povinen zabezpečit přepravu živého zvířete tak, aby neznečistilo osoby, vozidlo a neohrozilo řidiče
      a přepravované osoby, a to zejména vodítkem a náhubkem. V případě přepravy zvířete v zavazadlovém
      prostoru musí být zvíře přepravováno v dostatečně velké a pevné schránce s nepropustným dnem, která je
      určena k přepravě zvířat. Klient odpovídá za škodu způsobenou přepravovaným zvířetem na vozidlech.
5.8 Kočárky, invalidní vozíky, lyže, snowboardy, jízdní kola apod. mohou být přepravována, jen pokud je
      dostatečná přepravní kapacita vozidla a nedojde-li k poškození ostatních zavazadel a vozidla. Klient se
      zavazuje oznámit požadavek na přepravu shora uvedených zavazadel s dostatečným předstihem před
      zahájením přepravy v rámci objednávky přepravy.
5.9 V případě poškození, ztráty, odcizení zavazadla či jiných movitých předmětů musí být klient prokazatelně
       oznámit ihned po příjezdu do cílového místa nebo do místa ukončení přepravy, tj. před výstupem z vozidla.
       Řidič je povinen na požádání klienta vyjádřit se k takovémuto oznámení klienta. Bez písemného vyjádření
       nelze klientem škodu uplatňovat. FUN TAXI neodpovídá za poškození či ztrátu přepravovaného zavazadla
       v případě, že k poškození či ztrátě došlu v důsledku neodpovídající (nevhodné) povaze obalu přepravované
       věci či samotného zavazadla, jednání klienta, zásahu vyšší moci, nebo na základě odstraňování následků
       zásahu vyšší moci.
6.    Práva řidiče FUN TAXI
6.1 Řidič je oprávněn odmítnout přepravu při nesplnění podmínek uvedených v čl. 3 Přepravních podmínek
      FUN TAXI nebo v případě překročení maximálního zatížení vozidla či překročení maximálního počtu
      přepravovaných osob, než je dovoleno v TP vozidla.
6.2 Řidič je oprávněn ukončit přepravu při ohrožení či omezení práv řidiče FUN TAXI nebo v případě zásahu
       klienta do řízení vozu. Klient je v takovém případě povinen uhradit cenu přepravy do tohoto místa dle
       platného ceníku a veškeré případně vzniklé škody.
6.3 Řidič je oprávněn neuzavřít smlouvu o přepravě, nebo od ní odstoupit v případě, že místo, kam má být
       klient dopraven, není dosažitelné, nebo je dosažitelné pouze s mimořádným úsilím.
6.4 Řidič je oprávněn odmítnout přepravu, pokud je zákazník zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných
       omamných látek a svým chováním by ohrozil řidiče nebo ostatní cestující. Řidič je dále oprávněn odmítnout
       přepravu znečištěných osob.
6.5. Řidič je oprávněn požadovat po klientovi uhrazení příplatku, pokud dojde ze strany klienta k poškození
        nebo znečištění vozidla či jiné škodě. Sazby příplatků jsou uvedeny v ceníku, který je zveřejněn na
        webových stránkách www.funtaxi.cz. V takovém případě je řidič oprávněn ukončit přepravu. Klient je 
        povinen uhradit cenu přepravy do tohoto místa dle platného ceníku a daný příplatek za znečištění či
        poškození.
7.     Povinnosti řidiče FUN TAXI
7.1  Řidič FUN TAXI je při odvozu klienta povinen zejména dodržovat všechny předpisy a chovat se tak, aby
        nezpůsobil žádnou škodu. Řidič je povinen zvolit nejkratší možnou trasu. V případech významně zhoršené
        sjízdnosti komunikace nebo dopravních omezení (opravy, dopravní kolony) je povinen informovat zákazníka
        a změně trasy a případné změně ceny dopravy.
7.2  Řidič FUN TAXI je povinen v případě, že ho o to klient požádá, pomoct klientovi s nástupem do vozu a s
        uložením zavazadel.
7.3  Řidič FUN TAXI je povinen vyžadovat vždy přesnou částku dle ukazatele taxametru. Na požádání vystavit
        klientovi daňový doklad o zaplacení.
8.    Cena za přepravu
8.1 Cenu za přepravu je klient povinen uhradit dle platného ceníku FUN TAXI, který je zveřejněn na webových
       stránkách www.funtaxi.cz, a to po ukončení přepravy v hotovosti, platební kartou ve vybraných vozidlech
       či v případě smluvního klienta uhrazením faktury.
8.2  Pokud je realizována přeprava, která nezačíná ani nekončí v Hustopečích, může být účtováno „přístavné“.
       Přístavné hradí náklady FUN TAXI za dopravu ke klientovi z Hustopečí na místo začátku přepravy a zpět.
       Cena aktuálního přístavného je zveřejněna v ceníku na webových stránkách www.funtaxi.cz
9.    Ochrana osobních údajů, GDPR
9.1  Dodržujeme podmínky Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR o Ochraně
        osobních údajů. O přepravovaných klientech neukládáme žádné informace o konaných jízdách s výjimkou
        jízd hrazených fakturou. V tomto případě evidujeme jméno cestujícího a objednanou trasu jako oprávněný
       zájem pro potřeby fakturace. Zaměstnanci FUN TAXI jsou z podmínek pracovní smlouvy vázáni
       mlčenlivostí o konaných jízdách a přepravovaných osobách.
9.2. U pravidelných klientů pracujeme pouze se jménem a telefonním číslem pro identifikaci volajícího
        v mobilních telefonech. Tato data neposkytujeme třetím osobám. Klient má právo odmítnout, abychom měli
        uložené jeho telefonní číslo. Svůj nesouhlas může uplatnit na e-mail společnosti info@funtaxi.cz nebo na
        poštovní adrese Gen. Peřiny 1328/27, Hustopeče. Informace o GPS souřadnicích vozidel nejsou nijak
        svázány s konkrétním klientem a slouží pouze pro interní potřeby FUN TAXI.
9.3. Pokud klient využije podmínek Zákaznické karty, souhlasí s uvedením svého jména a telefonního čísla na
        této kartičce. Tato data jsou archivována společností FUN TAXI a nejsou nijak dále zpracována. Klient má
        právo odmítnou uvedení těchto údajů na Zákaznické kartě. V takovém případě není možné čerpání benefitů
        této karty. Na využití Zákaznické karty není právní nárok.
10.  Závěrečná ujednání
10.1 Řidič ani společnost FUN TAXI neodpovídají klientovi za škodu v případě, že řidič nebyl připraven k odvozu
         klienta v čas z důvodu, který řidič nezavinil (např. kalamita, objížďka, dopravní nehoda, neprůjezdná
         komunikace apod.).
10.2 Veškeré právní vztahy mezi klientem a FUN TAXI se řídí českým právem.
10.3 Tyto přepravní podmínky vstupují v platnost dne 1. 6. 2018 a pozbývají účinnosti zveřejněním nových
          přepravních podmínek na webových stránkách www.funtaxi.cz.